Нохчийн мотт. Юххедиллар 1-г1а дакъа — Нохчалла.com — Чечня, чеченцы, обычаи, традиции, история и многое другое
Чеченский язык

Нохчийн мотт. Юххедиллар 1-г1а дакъа

dohk
Автор Нохчалла

dohk

Велхахь а, велахь а, вирах Iехахь а
Виехь а, вийна дIаваккхахь а
Вистина валарх, лаьтта буха вахарх
Даб-аьлла эккхахь а
Дог дагIахь а, ца дагIахь а
Дуьненах /хьонка нIаьна хиларх/ сийна цIе ялахь а
Дуьне IункархIоттахь а, тIекIелдалахь а
Иккхина валарх
Йоккха топ хилла эккхарх
Зу еттахь а
ЗIенашца вехкарх, /текхорах/ текхаварх

Лаьтта буха вахийтахь а, Iин чу кхоссахь а
Сайн дегIах шийла дакъа /хиларх/ ца хилахь
Сийначу цIарах вагарх
Сенчу стигала валарх /валахь/ а, цIен ло дагIахь а
Стигал, латтий цхьанакхетахь а, малх кхечу агIор кхе-тахь а, ши п1ераска цхьанадаг1ахь а, кхо малх цхьана кхетахь а
Стигал тIехаьрцар елахь а, латтанаш бухдуьйлур делахь а
Стиглах бохь хьекхалуш и велахь а
Топ /тоьпаш/ тохахь а
ТIехь дечиг даккхахь а
ТIо /ша/ беттахь а
Хьокхий дагIахь а /ирдина хьокхий дагIахь а/
Чуьйраш текхахь а
ЦIийдина эчиг Iиттахь а

БIаьрг тоха кхиале
ГIаз а гIаттале
Докъа тIера хи а дакъадалале
Кхетта валале
Лелла валале
Минот ялале
Сай-бодий къастале
«ТIитI» ала кхиале
Хиндерг хилале
Хи тIе а кхачале
Хьацар дакъадалале
«Хьаьмц» ала кхиале
ЦIога дахдалале
Шо шаре далале
«Элп» алале
Юхахьажа кхиале

Биъ некъ къаьстачохь
Дамин дуькъехь
Деган юккъехь
Дог лаьттачохь
Дуьненахь а, эхартахь а
Дуьненан букъ тIехь
Дуьненан йисттехь
Дуьненан еа маьIIехь
ДIахьаьж-хьаьжжинчохь
Кара хIума йогIучохь
Ког баькх-баьккхинчохь
Куьг /ког/ кхочехь
Куьйган кераюккъехь
Кхечу дуьненахь
КIайчу /кIедачу/ меттахь
Мера кIеллахь
Матта буьххьехь
Метта юккъехь
Некъа юккъехь
ТIе кхаьч-кхаьчначохь
ХатI доцчохь
ХIуьчIин-чIалахь
Хье юккъехь
ЦIенкъа юккъехь
ЦIийнан маьIIехь
Ши куьг вовшах тоьх-тоьхначохь
Ши пхьид вовшах кхет-кхеттачохь

Адам-пайхамар дуьнен чу ваьлчахьана
Аганахь дуьйна
Аганара ваьлчахьана
Аганара лаьтта воьссичахьана
Бер долуш дуьйна
ВорхIе дегара /дехь/ дуьйна
Долалуш дуьйна
Дукха хенахь дуьйна
Дуьне доладелчахьана
Дуьнен чу ваьлчахьана
Кога вахчахьана
Ненан кийрара лаьтта воьссичахьана
Пхийттара ваьлчахьана
Тахана-тховса дуьйна
Уьншарахь дуьйна
Хаал хилчахьана

Дешин мехха
Дуьненан мехха
Хьонкин мехха
Чемхалган мехха
Чуьркан тIоман мехха

Ва Дела хьан аьлла
Валар-висар хилахь а аьлла
Диканна-вуонна аьлла
Кханалерчу денна аьлла
Мелана аьлла
Нах гIовттале /бийшале/ аьлла
Некъана аьлла
Хьаша-да вагIахь а аьлла
ТIаьхьарчу тIаьхьенна аьлла
Эшахь а аьлла
Юучунна-молчунна аьлла

Къевсина ваьккхина /яьккхина/
Ненан карахь, ден букъ тIехь кхиъна
Туьйранахь вийцина /йийцина/
ТIе мотт а ца хьокхуш витна
Хьера кIелахь карийна
Цхьана тхов кIела кхиъна
ЦIахьчул, нахехь туьха дукха диъна

Стигларчу хьозанна а хаьа
Хи чуьра пхьидана /чIерашна/ а хаьа

(с)Нохчалла, Л.М. Ибрагимов, 2005г.

Оставить комментарий